အေၾကာင္းအရာ: 

CarsDB Auto Show 2017 Press Conference