အေၾကာင္းအရာ: 

TALENT HIGHWAY Management Institute ၏ဒီပလိုမာ ဘြဲ႔အပ္ႏွင္းပြဲနွင့္ သင္တန္းမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား