အေၾကာင္းအရာ: 

PREMIER Coffee (ရန္ကုန္) တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား