အေၾကာင္းအရာ: 

(Krab House Seafood Restaurant Grand Opening)