အေၾကာင္းအရာ: 

အ.လ.က (၁) မရမ္းကုန္း (ေအာင္ေမတၱာ) ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္းမ်ား၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ