အေၾကာင္းအရာ: 

အမွတ္ - ၄ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္)၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား