အေၾကာင္းအရာ: 

2018 VOIVO XC60 LAUNCHING Press Conference