အေၾကာင္းအရာ: 

အမွတ္ (၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (အင္းစိန္) သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား