အေၾကာင္းအရာ: 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပ တစ္သက္တာဆု၊ အမ်ိဳးသားစာေပဆုႏွင့္ စာေပဗိမာန္ဆု ဆုႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား