အေၾကာင္းအရာ: 

Myanmar Search International (MSI) ႏွင့္ Taylor's University တို႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား