အေၾကာင္းအရာ: 

Victoria University ႏွင့္ University Of Wolverhampton (UK) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Bachelor Degree ဘြဲ႕လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား