အေၾကာင္းအရာ: 

ေအာင္သမာဓိ စိန္ေရႊရတနာဆုိင္မွ ေရႊပညာအခမဲ့သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား