အေၾကာင္းအရာ: 

[work.com.mm ၏ ျမန္မာ့ပထမဆံုးအခမဲ့ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈ (Competency Test) ပါ၀င္ေသာ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ Recruitment Day 2017 ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား (Part A)