အေၾကာင္းအရာ: 

ပဲႏြယ္ကုန္း အသင္း၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ၊ ပညာရည္ခြ်န္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား