အေၾကာင္းအရာ: 

MEDEX'17 MYANLAB'17 Press Conference