အေၾကာင္းအရာ: 

GAC MOTOR Myanmar Flagship 8-Series Launching Event