အေၾကာင္းအရာ: 

(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြ ေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားညီလာခံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား