အေၾကာင္းအရာ: 

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရခိုင္ေမာင္မယ္ တံျမက္စည္းလွည္းအသင္း (၃၆) ႏွစ္ကာလ ေမာင္မယ္မ်ား၏ မိတ္ဆံုညစာစားပြဲ အခမ္းအနား