အေၾကာင္းအရာ: 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနား