အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား