အေၾကာင္းအရာ: 

Switching On Of Myanmar's Tallest Christmas Tree Light