အေၾကာင္းအရာ: 

PENSHOPPE Grand Opening (City Mall St.John)