အေၾကာင္းအရာ: 

Noble Beauty Bussiness Group Co.,Ltd တို႔၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ပြဲ အခမ္းအနား