အေၾကာင္းအရာ: 

အ.ထ.က (၁) ပန္းဘဲတန္း စိန္႔ေမရီေက်ာင္း၏ သက္ႀကီးအာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား