အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာႀကီးေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ခ၏ ရာျပည့္ေမြးေန႔ပြဲ အခမ္းအနား