အေၾကာင္းအရာ: 

မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားေန႔ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အခမ္းအနား