အေၾကာင္းအရာ: 

Metro ITM Japanese Language Center ၏ ပထမအႀကိမ္ Diploma ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္