အေၾကာင္းအရာ: 

YOUTH International College YIC ၏ "Graduation Ceremony"