အေၾကာင္းအရာ: 

အထက(၁)ဒဂံုေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွေက်ာင္းသား/သူေဟာင္း မ်ား၏ႏွစ္(၂၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္