အေၾကာင္းအရာ: 

ေမတၱာရွင္ရဲ႕အေစခံခရစ္ယာန္အခမဲ့နာေရးကူညီမႈအသင္းမွစတုတၳအၾကိမ္ ခရစၥမတ္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ တတိယအၾကိမ္သင္းလံုးကၽြတ္ အသင္းသားစံုညီပြဲ