အေၾကာင္းအရာ: 

Kembangan Medical Group ၏ Corporate Social Responsiblity