အေၾကာင္းအရာ: 

ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စိန္ေမာ့ေပသီးစိတ္တြက္ သခ်ာၤျပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ပြဲ