အေၾကာင္းအရာ: 

Suzuki Ciaz Club Myanmar ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ပရဟိတအလွဴ