အေၾကာင္းအရာ: 

သာသနာ့ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ထူေထာင္ေရး ၾသ၀ါဒခံယူပြဲနွင္႔ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲ