အေၾကာင္းအရာ: 

-အ.ထ.က (၁) လမ္းမေတာ္ယခင္ ST.John's (၁၉၈၅-၂၀၁၀)ပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းသား/ သူ ေဟာင္းမ်ား၏ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ