အေၾကာင္းအရာ: 

-၀ိသုံဂါမသိမ္ဓမၼာရံုေတာ္ၾကီး ေရစက္ခ် အလွဴေတာ္မဂၤလာ

-Project Poster Presentation and Talent Show Contest on Green Thinking Project