အေၾကာင္းအရာ: 

-အ. ထ. က(၁) လသာ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ ၊ ေလးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ၾကီးဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား