အေၾကာင္းအရာ: 

-MYANMAR COUNTDOWN 2018 [ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းျပည္သူမ်ားႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳဆိုသည့္ျမင္ကြင္း (၁)]

-MYANMAR COUNTDOWN 2018 [ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းျပည္သူမ်ားႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳဆိုသည့္ျမင္ကြင္း (၂)]