အေၾကာင္းအရာ: 

-၁၉၈၄-၁၉၉၂ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒေက်ာင္းသား/သူမ်ား တတိယအၾကိမ္အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

-Myanmar Mahar Htun Co.,Ltd 10 Year Anniversary Staff Party