အေၾကာင္းအရာ: 

-ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရူပေဗဒ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား၏(၇)ၾကိမ္ေျမာက္အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

-Happy New Year 2018 Count Down Event