အေၾကာင္းအရာ: 

သန္လ်င္ GTI ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား၏ ျမတ္ဆရာမ်ားအား ေက်းဇူးတံု႕ျပန္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ