အေၾကာင္းအရာ: 

"ပထမဆံုး ကၽြန္ေတာ္စသြင္းတာက FM မွာ ေန႔စဥ္အေဟာ ေဗဒင္မပါေသးဘူး Birthdayေတြကိုပဲ စေဟာတာ ေန႔ခင္း ၁၂နာရီဆိုေဟာတာေပါ႔ေလ ဒီေန႔ေမြးတဲ႔သူေတြအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္ ဒီေန႔ေမြးတဲ႔သူ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ႔သူေတြ အေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းအျမဲတမ္းေျပာေလ႔ရွိတယ္ တစ္ႏွစ္လံုးမွာ ၃၆၅ရက္မွာ တစ္ရက္မေျပာရတာရွိတယ္ အဲဒီေန႔က June လ ၁၉ ရက္ေန႔..အဲဒီေန႔မွာ ေဟာကိန္းလည္းမထုတ္ရဘူး အသံလည္းမသြင္းရဘူး "