အေၾကာင္းအရာ: 

"ခံစားခ်က္ကေတာ႔ ေသသြားခဲ႔တာ ၾကာပါျပီ..သူ႔အေပၚမွာေပါ႔ေလ..ကိုယ္ကသမီးနဲ႔ဆိုေတာ႔ ခံေနရတဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ခံစားခ်က္ေတြ ပင္ပန္းမႈေတြကၾကေတာ႔ ေဒါသေတြပဲ ျဖစ္ေစတာေပါ႔ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ႔ Facebook ကို အဲဒီကတည္းက ပိတ္လိုက္တာေပါ႔" Part -2 (S-3)