အေၾကာင္းအရာ: 

" တိုးတက္ေစခ်င္တယ္ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တယ္ဆိုတာက ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔သူမို႔လို႔ ကိုယ္လုပ္ေပးခ်င္တာေလ...ကိုယ္မုန္းတဲ႔သူကို ကိုယ္ဘယ္လုပ္ေပးမလဲ...လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္လို႔ ရလာတဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္အားလံုးကို သူတို႔ယူျပီးေတာ႔ အားမေပးေတာ႔မွာ ေၾကာက္တယ္တို႔ မင္းသားမျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲတို႔ အဲဒီလို ထိုးႏွက္ခ်က္ေတြနဲ႔ မၾကီးစန္းတို႔ လမ္းခြဲလိုက္ရတယ္.."