အေၾကာင္းအရာ: 

" ပရိသတ္ကို အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ႏိုင္တဲ့ အႏုပညာရွင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ျပီး ေအာင္ျမင္တာ ၊ မေအာင္ျမင္တာက ကံတရားနဲ ့ပဲ ဆိုင္ပါတယ္ "Seg - 1