အေၾကာင္းအရာ: 

" နွလံုးသားအရင္းအနွီး " သီခ်င္းသီဆိုပံုနွင့္ပတ္သတ္ျပီး အရင္ကလဲ အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္ပဲ ဆိုခဲ့တာ ၊ အခုဆုိမွာလဲ အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္ ပဲဆိုေတာ့၊သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ၾကိဳးစားပံုျခင္းကေတာ့ အရင္ကထက္ ပိုၾကိဳးစားရတယ္ (Seg - 2 )