အေၾကာင္းအရာ: 

"ဗုန္းဗုန္းလဲေလာက္ေအာင္ ပင္ပန္းလာမွပဲ နားျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အျမဲတမ္းလႈပ္ရွားေနပါတယ္ခင္ဗ်"...