အေၾကာင္းအရာ: 

"မူးရစ္မေကာင္းဘူးလို႔ လူၾကီးေတြက ေျပာရင္ မလုပ္ဖို႔ မစမ္းသပ္ၾကည္႔ဖို႔ ဒါအေရးၾကီးတယ္ လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးေပါ႔ေလ.."  (Part-2)