အေၾကာင္းအရာ: 

လူဆိုတာ သက္လံုေကာင္းေအာင္ ေမြးရတယ္ အႏုပညာသည္ဆိုတာ ပိုျပီးသက္လံုေကာင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္ေပါ့  လူကၾကာၾကာသြားတဲ့ ခရီးမွာ သက္လံုမေကာင္းရင္ ေနခဲ့ရမွာေပါ့ အခ်ိန္ကိုေရာင္းစားရမယ္ဆိုတာကိုလည္း 
နားလည္ပါတယ္......