အေၾကာင္းအရာ: 

ပထမဆံုး ဆရာစကားပလႅင္ခံခ်င္တာကေတာ့ ဆရာကႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ပါဘူး ေနာက္တစ္ခုကစီးပြားေရးပညာ႐ွင္လည္းမဟုတ္ပါဘူး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ေယာက္ပါ